هدف استراتژیک

کمیته امداد امام (ره) برای تقویت و گسترش حضور آگاهانه و مؤثر آحاد جامعه ارتقای سرمایه اجتماعی توسعه شبکه های مردمی و تعامل با موسسات عام المنفعه ی داخلی و خارجی کشور از ساز و کارهای جدی و مؤثر در راستای نیل به آرمان بلند فقرزدایی و عدالت گستری به شمار می رود. کمیته امداد امام خمینی (ره) به عنوان نهادی مردمی که با حمایت دولت  مشارکت جدی مردم و با بهره مندی از ظرفیت های موجود در جهت رفاه و تامین اجتماعی اقشار محروم و نیازمند کشور به نهادینه سازی مدیریت احسان و نیکوکاری گام برمی دارد. 

 

اساس و اندیشه کمیته امداد امام خمینی (ره)

کمیته امداد امام خمینی (ره) بر اساس اندیشه و تفکر دینی بنیانگذار انقلاب اسلامی و به تدبیر ایشان با هویتی دینی، مردمی، جهادی، عام المنفعه و غیرانتفاعی تأسیس شد تا پیام آور فرهنگ احسان، ایثار، انفاق و نیکوکاری در جامعه ی اسلامی بوده و ضمن زدودن غبار فقر از کشور، روحیه غیرت و کرامت انسانی را در حمایت از محرومان حفظ و تقویت نماید.

مراکز شهرستانی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد

مراکز خیرین نیکوکاری کارآفرین

مراکز نیکوکاری کارآفرین معین استانها تسهیلگر برنامه های شغلی و اشتغال زایی برای متقاضیان و نیازمندان مستعد اشتغال ساکن در محدودههای پراکندگی جغرافیایی خویش می باشند. همچنین این مراکز با آموزش فرایندها و خط و مشی ها مشاوره، هدایت و مهارت محوری از یک طرف به تامین ملزومات سرمایه ای و سایر عوامل انسانی و مادی مورد نیاز برای ایجاد اشتغال کمک می کنند و از طرفی این مراکز در پیشبرد اهداف کارآفرینی و اشتغال زایی به توانمندسازی نیازمندان و مستعدین یاری می رسانند. این مرکز همانند مراکز نیکوکاری محله مینا به عنوان ساختاری مردمی غیر سیاسی و غیر انتفاعی مستقل عام المنفعه و داوطلبان می باشد، که در کناری دیگر مراکز استان به صورت هوشمند تشکیل و در راستای بهره مندی از ظرفیت های بالفعل و بالقوه کارآفرینان و خیرین با مجوز و نظارت کمیته امداد امام خمینی (ره) به صورت هیئت عامل اداره میگردد. و در کنار آن نهادینه سازی فرهنگ کارآفرینی و اشتغال زایی آشنایی ورود به روش های نوین کسب و کار به شکل تخصصی در محدوده مورد عمل از وظایف این مراکز می باشد.

اضافه کردن دست تو دست به صفحه اصلی

برای اضافه کردن وب اپ به صفحه اصلی، دکمه “افزودن به صفحه اصلی” را انتخاب کنید، تا وب اپ به صفحه اصلی شما اضافه شود.